top of page
  • Jablonkay Mária

Az első rózsaesküvő


Az első rózsaesküvőről írt cikket Jablonkay Mária gyűjteményvezető. Solymáron, Pilisszentivánon és Pilisvörösváron zajlottak a rózsaesküvők évről-évre. Ez az esemény a maga nemében egyedülálló és országosan is megemlített történésnek számátott az 1800-as évek végén.

Solymár, 1882. május 10.

Gróf Karátsonyi Guido, aki " a nemesség kötelez" elve alapján megannyi nagyszerű, nemes felajánlást tett a hazai kulturális élet támogatásáért, köz- és egyházi épületek emeléséért, hadiárvák, rokkantak, özvegyek megsegítéséért nagy családi veszteségeket szenvedett el az 1870-es évek első felében. Elvesztette feleségét, Marczibányi Máriát, Guidobaldina nevű leányát, majd unokáját és Adrienne nevű leányát igen rövid idő leforgása alatt. Innen a krisztinavárosi pazar palotában már nem volt többé maradása, gyermekeivel másik, kisebb házába vonult vissza.

1882-ben újabb nagyszerű felajánlást tett. Az 1868-ban megjelent Szentek élete c. könyvben olvasott Szent Medárd püspök és hitvalló történetéről, benne a rózsaünneppel. E történet hatott reá példájával. Szent Medárd "aki a Krisztus utáni hatodik században élt, Noyon püspöke volt. Ő alapított először rózsaünnepélyt az erkölcsi tisztaság, a tisztalelkű leányság nagy értékének megbecsülésére, tiszteletére, az erényes életre való buzdításul."1 / Vácz J./

Gróf Karátsonyi Guidonak az alkalmat a felajánlás megtételére Rudolf trónörökös Ferenc József császár és király fia a belga Stefánia főhercegnővel 1881. május 10-én kötött esküvője adta. Ennek emlékére 20000 forint értékű alapítványt tett, hogy annak kamataiból minden évben rózsaünnepélyt tartsanak a vörösvári uradalom egyik , soron következő falujában, amelyen a legméltóbb leánynak tekintélyes értékű erénydíjat adjanak át.

Az első, a három szomszéd falu hajadonai közül az Erdődy grófnő által kiválasztott leány a solymári Thaller Borbála volt. Érdemes tudni, mit ír erről a solymári Historia Domusban a falu plébánosa: " Erkölcsös, s jó magaviseletű, a magyar nyelvben jártas, római katholikus 17-19 éves hajadonoknak lesz kiadva a jutalom…. A méltó hajadont a községi elöljáróság terjeszti fel."

A nagy nap előkészületeiről a Pesti Hírlap olvasói néhány nappal az ünnep napja előtt megtudhatták, hogy a földesúr 500 terítékes díszebédet rendelt. S hivatalosak a nagy eseményre miniszterek, államtitkárok, hivatali személyek, Dr. Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek, a megye fő-és alispánja, Budapest főpolgármestere és polgármestere, a szomszéd földesurak.

És a nagy nap reggelén nem volt elég jó az idő. Mégis a fővárosból, szomszéd falvakból sokan érkeztek gyalog, lovon, szekéren. ( Még nem épült meg az esztergomi vasútvonal) Az érkező grófi hintót, és a vendégeket hozó hintósort a mai Szarvas csárdánál solymári legények fehér pikékabátos, piros vállszalagos , kalapjuk mellett virágot viselő bandériuma fogadta élén a szolgabíróval. Mozsárágyú durrogása emelte az ünnepi pillanat fényét.

A menet a falu szélén állt meg a zöld gallyakból font diadalkapunál, amelyen " Isten hozta vendégeinket!" felirat díszlett, mellette nemzeti színű zászlókkal tisztelgő fiatalemberekkel. A község jegyzője köszöntötte a nászanyát és a gróf urat, és a fényes vendégsereget. Az ünneplőbe öltözött solymáriak csöndes kalapemeléssel viszonozták a gróf köszöntését. A falu képviselőtestülete is ünneplőben állt, mellettük fehér ruhás leányok virággal kezükben várták a tanácsházánál a hintókon érkezőket, akiket immár fúvószenekar is kísért.

A bíró házánál Erdődy grófnő másik hintóba ült, majd a menyasszony házához hajtottak. A falu apraja -nagyja a mátkapárral együtt várta a grófot és a nászanyát, akik mellett ott volt a sok érkező érdeklődő, akik mind résztvevői akartak lenni a Magyarországon első ízben megtartott rózsakoszorúzáson és esküvőn. A tizenkét fehér ruhás leány által alkotott sorfal mellett elhaladó gróf úr és Földváry Mihály alispán fekete atillában léptek a házba.

A tisztaszobában várakozó mátkapárhoz Karátsonyi Guido gróf úr intézett rövid beszédet, emlékeztetve a fiatalokat a rózsaünnep és a trónörökös pár esküvőjének kapcsolatára, és hangsúlyozva a rózsakorona jelentőségét és a kitüntetés értékét. Ezt követően a földesúr bemutatta a nászanya szerepét betöltő Erdődy grófnőnek a fiatalokat.

A diszkocsiba beszálló Erdődy grófnő jobbjára ültette Thaller Borbálát az első hazai rózsaleányt, hogy a templomi koronázásra és esketési szertartásra vihesse. A kocsiban velük szemben a két fehér ruhás nyoszolyólány foglalt helyet . A gróf úr és Milbich Mihály vőlegény és a közönség gyalog követte a hintót.

A menet megindult a templom felé. Az utcák, házak feldíszítve. A templom előtt az első rózsaesküvő tiszteletére a járás összes papja díszes ornátusban várták Dr. Haynald Lajos bíboros kalocsai érseket, aki lovas bandérium kíséretében mozsárágyúzás és harangzúgás közepette érkezett a templom elé.

Őt köszöntötte Glázer József a falu plébánosa. A zöld tavaszi lombokkal, ünnepi körmeneti zászlókkal virágokkal díszített templomba a bíboros áldást osztva vonult be, őt követte a násznép. Majd Glázer József lépett a szószékre. Német nyelven fejtegette az ünnep keletkezését, fontosságát, a kitüntetett leány erényeit, és vőlegényének szorgalmas, becsületes életét. Ezután következett a szentmise, amelynek végén a plébános megáldotta az oltárra helyezett rózsakoronát, utána átnyújtotta a nászanyának, aki a szentélyben felállított baldachinos trónuson ült jobbján a rózsalánnyal, balján az egyik nyoszolyólánnyal.

Erdődy grófnő ünnepélyesen megkoronázta az elé térdeplő menyasszonyt. Majd a leány megkoronázott fővel állt vőlegényével az oltár elé a az esketésre készen. Az orgonán Roth József kántor halk preludiumot játszott. Ekkor állt fel Haynald Lajos bíbornok érsek a szentélyben álló másik trónusról, hogy az elébe térdeplő fiatalokat megeskesse. Mögöttük a 12 fehér ruhás leány állt, s a két násznagy, gróf Karátsonyi Guido a menyasszony, és Földváry Mhály alispán a vőlegény násznagya. Az esketési szertartás az összes papság részvételével történt.

A bíboros beszédében intette az új házasokat arra, hogy az erények igazi jutalmukat a mennybennyerik el. Az esketési szertartás után" Földváry Mihály alispán meleghangú magyar beszéd kiséretében átadaja a menyasszonynak az ezer forintot , mint erényei és feddhetetlen élete jutalmát……"/ Vácz J./

A nászmisét követően a fiatal pár a gróf úrral, a bíborossal, a nászasszony grófnővel a menyasszony házához hajtatott, ahol az esküvői ebéden vettek részt. Az örömszülőket az az azóta sem ismétlődő megtiszteltetés érte, hogy az előkelő vendégek az ünnepi asztalnál vendégei voltak a földműves családnak. A gróf úr vendégeinek az iskola termében terítettek, a falubeliek a lombsátor alatt ették meg a finom lakodalmas ebédet, amelyhez fúvószenét a helybeli zenekar szolgáltatott.

A gróf az ünnepi ebédre a tanterembe képviseltette magát, később ért vendégeihez. Megkezdődött a pohárköszöntők áradata a földesúrra, az alispánra, a rózsaleányra, a magyar katolikus klérusra, hajadont ajánló három öregasszonyra és a sajtó képviselőire . A csodálatos nap a tánccal folytatódott, bár a leírás szerint az erős szél, porvihar megnehezítette a programot, s a kinti délutáni népünnepély el is maradt.

Az első rózsamenyasszony 63 évet élt, férje 19 évvel élte őt túl. A rendezvény országosan egyedülálló érték volt gróf Karátsonyi Guido Solymár-Pilisszentiván-Pilisvörösvár alkotta vörösvári uradalmában 1882-1914 között. Gróf Karátsonyi Guido 1885-ben hunyt el, a kamenicai templomban helyezték örök nyugalomra. Az elkövetkező évtizedekben fiai , gróf Karátsonyi Camillo, majd halála után testvére gróf Karátsonyi Jenő folytatták a nemes rózsaesküvő hagyományt., amely az I. Világháború val ért véget 1914.ben. Gróf Karátsonyi Jenő földesurat a solymárikegytemplomban temették el.. Emléktáblája a szentély oldalsó falán látható.

A " nemesség kötelez,". Bár ma azok, akik megtehetnék, így segítenék a szegény, tisztességes fiatalokat, hogy legyen lehetőségük egy jobb jövőt kezdeni! A cikk Dr Jablonkay István 1979-ben és Vácz József 1995-ben kiadott tanulmánya alapján íródott, több esetben egyenes átvétellel.

Forrást képeztek a z egykori Vasárnapi újságok cikkei is / OSZK/.

Jablonkay Mária

Legújabb blogbejegyzés:
KULCSSZAVAK:
Legrégebbiek:
Keresés kulcsszavakra:
bottom of page